Algemene Leveringsvoorwaarden 2024

Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op:

 • EQIB Hengelo B.V. gevestigd aan Hazenweg 60, 7556BM te Hengelo (o), ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 84148810
 • EQIB Deventer B.V. gevestigd aan Keulenstraat 21, 7418ET te Deventer, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 84147490
 • EQIB Zwolle B.V. gevestigd aan Grote Voort 207, 8041BK te Zwolle, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 84147571

In deze Algemene Leveringsvoorwaarden worden de volgende termen, met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt:
Voorwaarden: de onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden;
EQIB: EQIB Hengelo B.V., EQIB Deventer B.V. en EQIB Zwolle B.V.;
Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die met EQIB een Overeenkomst heeft gesloten;
Kandidaat: een natuurlijke persoon die door bemiddeling van EQIB, rechtstreeks via de Opdrachtgever of langs andere weg, in aanmerking kan of wenst te komen voor een vacature, zowel vast als interim positie in behandeling bij EQIB;
Opdracht/Overeenkomst: iedere tussen EQIB en de Opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst.

ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Toepasselijkheid
  1.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten. De toepasselijkheid van de algemene of andersluidende voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  1.2 Deze Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten waarvoor EQIB derden inschakelt.
 1. Totstandkoming en uitvoering Opdracht
  2.1 Een Opdracht komt tot stand na het schriftelijk bevestigen door beide partijen.
  2.2 Van het bepaalde in deze Voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.
  2.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Opdracht dit vereist, heeft EQIB het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten. De toepasselijkheid van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
 1. Verplichtingen Opdrachtgever
  3.1 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van alle door hem ter beschikking gestelde gegevens, bescheiden en overige informatie, die noodzakelijk of nuttig zijn voor het correct uitvoeren van de Opdracht.
  3.2 Indien de Opdracht (gedeeltelijk) ten kantore van de Opdrachtgever dient te worden uitgevoerd, zal de Opdrachtgever EQIB kosteloos van de benodigde werkruimte en kantoorbenodigdheden voorzien.
  3.3 Betaling dient zonder aftrek, korting of verrekening plaats te vinden binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Indien een factuur van EQIB niet binnen de afgesproken betalingstermijn is voldaan, is de Opdrachtgever vanaf dan zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en een rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 2% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een kalendermaand als volledige kalendermaand wordt aangemerkt.
  3.4 EQIB heeft het recht uitvoering van haar werkzaamheden op te schorten, dan wel de Opdracht eenzijdig te beëindigen indien de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen als bedoeld in lid 1, 2 of 3 van dit artikel heeft voldaan.
  3.5 Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom worden door EQIB voorbehouden. Alle door EQIB verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten of filmbeelden ten behoeve van een video impressie die zijn gebruikt bij de uitvoering van de Opdracht zijn en blijven eigendom van EQIB. Openbaarmaking kan alleen geschieden na schriftelijke toestemming van EQIB.
  3.6 De Opdrachtgever zal EQIB direct in kennis stellen van omstandigheden die een uitvoering van de Opdracht verhinderen of dreigen te verhinderen.
 1. Betalingsvoorwaarden
  4.1 In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van Opdrachtgever tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling, beslag of (voorlopige) surseance van betaling van Opdrachtgever, zijn de vorderingen van EQIB op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
  4.2 Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten alsmede executiekosten, als gevolg van ingebrekestelling door Opdrachtgever welke gemaakt worden ter verkrijging van de door de Opdrachtgever aan EQIB verschuldigde bedragen, komen geheel voor rekening van de Opdrachtgever.
  4.3 Tenzij in de Overeenkomst of op de factuur uitdrukkelijk anders wordt vermeld, dient de betaling plaats te vinden in euro’s en zijn de geoffreerde en gefactureerde bedragen inclusief onkosten, doch exclusief btw.
 1. Relatiebeding
  5.1 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om tijdens de uitvoering van de Opdracht alsmede tot één jaar na beëindiging daarvan, zonder voorafgaand overleg met EQIB, werknemers van EQIB in dienst te nemen, dan wel anderszins direct of indirect via een andere partij dan EQIB voor zich te laten werken, of hen te benaderen over mogelijke indiensttreding.
 1. Duur en afsluiting van de Opdracht
  6.1 De duur van de Opdracht wordt beïnvloed door allerlei factoren, waaronder de informatie die EQIB verkrijgt en de medewerking van Opdrachtgever. Derhalve kan niet van tevoren exact aangegeven worden hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de Opdracht zal zijn en zullen termijnen waarbinnen de in het kader van de verleende Opdracht te verrichten werkzaamheden dienen te zijn afgerond, slechts fatale termijnen zijn tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
  6.2 In financiële zin is de Opdracht beëindigd zodra de eindafrekening door de Opdrachtgever is betaald.
 2. Meerwerk, vervolgopdrachten en inschakelen van derden
  7.1 Aanvullend gewenste adviezen en/of diensten die niet tot de oorspronkelijke Opdracht behoren, worden in overleg overeengekomen. Indien dit de verschuldigde vergoeding beïnvloed, zal dit door EQIB aan de Opdrachtgever worden gemeld.
  7.2 Bij tussentijdse wijzigingen in de Opdracht zal EQIB de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen om de Opdracht correct uit te voeren. Indien dergelijke aanpassingen leiden tot meerwerk, wordt dit bevestigd aan Opdrachtgever.
 1. Geheimhouding
  8.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.  
 2. Aansprakelijkheid
  9.1 Indien Opdrachtgever één of meerdere verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst (waaronder mede begrepen het bepaalde in deze Voorwaarden) niet nakomt jegens EQIB of de geselecteerde Kandidaat, is de Opdrachtgever jegens EQIB gehouden aan EQIB te vergoeden alle schade (met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand), die daaruit voor EQIB direct of indirect voortvloeien, zonder dat ingebrekestelling nodig is. Deze bepaling laat onverlet het recht van EQIB eventuele andere vorderingen tegen de Opdrachtgever in te stellen, waaronder de vordering tot nakoming en om andere (rechts)maatregelen te nemen, zoals het recht om de Overeenkomst te ontbinden.
  9.2 EQIB is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat EQIB is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor EQIB kenbaar behoorde te zijn.
  9.3 EQIB is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze Voorwaarden en met name het bepaalde in lid 4 van dit artikel, jegens de Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor directe schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van EQIB in de nakoming van de Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, één en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van EQIB aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan EQIB toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in dit lid.
  9.4 De aansprakelijkheid van EQIB is te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van EQIB betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van EQIB nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door EQIB afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel krachtens die verzekering geldende eigen risico van EQIB.

  In geval de Overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan zes maanden, wordt voor de vaststelling van de factuurwaarde als bedoeld in de vorige zin, de factuurwaarde over de laatste zes maanden van de Overeenkomst als uitgangspunt genomen.

 3. Beperkingen
  10.1 Onverminderd het bepaalde in het vorige artikel is EQIB niet aansprakelijk:
  a. Voor niet-rechtstreekse, indirecte schade waaronder begrepen: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
  b. Voor enige schade, als EQIB niet binnen 10 werkdagen nadat de Opdrachtgever van de schadeveroorzakende gebeurtenis wetenschap heeft gekregen, daarvan schriftelijk door de Opdrachtgever op de hoogte is gesteld;
  c. Voor schade, indien en voor zover de schade is gedekt door een door Opdrachtgever gesloten verzekering;
  d. Voor schade als gevolg van fouten in enig ontwerp of in tekst of gegevens, indien de Opdrachtgever het betreffende ontwerp, de betreffende tekst of gegevens heeft goedgekeurd, dan wel indien de Opdrachtgever door EQIB in de gelegenheid is gesteld daarvoor een controle uit te voeren, maar daarvan heeft afgezien.
  10.2 De Opdrachtgever is, ongeacht de dienstverlening die verleend wordt, verantwoordelijk voor zijn keuze voor een bepaalde Kandidaat. EQIB is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan als gevolg van die keuze. Dit geldt tevens voor het geval een Kandidaat zich op enig moment en om welke reden dan ook terugtrekt.
 1. Overmacht
  11.1 Indien Opdrachtgever of EQIB meent in overmacht te verkeren, is deze partij verplicht de ander hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
  11.2 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van EQIB opgeschort. Onder de overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie is bepaald, mede verstaan: ziekte van personeel, stroom-, computerstoringen, brand, staking, diefstal, sabotage, oorlogsgevaar, overstroming en maatregelen van overheidswege waardoor EQIB niet in staat is haar overeengekomen verplichtingen na te komen. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door EQIB niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden, zijn partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
  11.3 Indien EQIB bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd dit deel in rekening te brengen en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.
 1. Strekking voorwaarden
  12.1 Als één of meer bepalingen van deze Voorwaarden niet rechtsgeldig blijken te zijn of rechtens niet blijken te kunnen worden toegepast, blijven overige voorwaarden wel van kracht. De bepalingen, die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking hiervan. Zodanig dat die vervangende bepalingen wel rechtsgeldig zijn.
 1. Toepasselijk recht en slotbepalingen
  13.1 Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is Nederlands recht van toepassing.
  13.2 Alvorens een beroep te doen op de rechter, zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
  13.3 Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van EQIB wordt aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.

BIJZONDERE BEPALINGEN M.B.T. ARBEIDSBEMIDDELING

 1. Opdracht
  14.1 EQIB werft en selecteert in opdracht van de Opdrachtgever één of meerdere kandidaten. Intentie van partijen bij deze Opdracht is om een arbeidsovereenkomst tussen Opdrachtgever en een Kandidaat tot stand te brengen.
  14.2 Op basis van verkregen informatie van Opdrachtgever, zal EQIB een opdrachtbevestiging toesturen ter ondertekening.
  14.3 Indien een Kandidaat wordt uitgenodigd door Opdrachtgever zonder ondertekening van de opdrachtbevestiging, wordt dit ook beschouwd als een verstrekte Opdracht.
  14.4 De beslissing om een Kandidaat aan te stellen is volledig voor verantwoording van Opdrachtgever.
  14.5 De Opdracht wordt als afgesloten beschouwd nadat een dienstverband tot stand is gekomen tussen Opdrachtgever en met een door EQIB voorgestelde Kandidaat of de Opdracht met wederzijds goedvinden wordt stopgezet.
 1. Garantie
  15.1 Opdrachtgever kan een beroep doen op garantie indien een opdrachtbevestiging ondertekend is en een door EQIB voorgedragen Kandidaat binnen 3 maanden na indiensttreding de organisatie verlaat op verzoek van de Opdrachtgever.
  15.2 EQIB zal eenmalig tegen een gereduceerd tarief, de oorspronkelijke Opdracht opnieuw uitvoeren. Indien het functieprofiel wijzigt, is er sprake van een nieuwe Opdracht.
 1. Overige bepalingen
  16.1 Voor elke Kandidaat die door EQIB binnen 12 maanden na presenteren alsnog is aangenomen in welke functie dan ook buiten EQIB om, zal het afgesproken honorarium gebaseerd op het salaris van de in dienst getreden Kandidaat in rekening worden gebracht zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging.
  16.2 Door EQIB gemaakte filmbeelden ten behoeve van een video impressie als onderdeel van de werving- en selectieprocedure, blijven altijd eigendom van EQIB.
  16.3 De verschuldigde bemiddelingsfee voor de opdracht is gebaseerd op een percentage van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld, 13e maand en overige emolumenten, exclusief btw) op fulltime (40 uur) basis, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  16.4 Indien de Opdracht niet door EQIB wordt ingevuld, is EQIB geen terugbetaling verschuldigd aan Opdrachtgever.
  16.5 Indien Opdrachtgever een verstrekte Opdracht intrekt of ‘on hold’ zet, is EQIB gerechtigd een service fee in rekening te brengen voor alle verrichte werkzaamheden. De hoogte van de service fee hangt af van de fase waarin het recruitmenttraject zich bevindt.
  16.6 Indien de Opdrachtgever een verstrekte Opdracht invult met een eigen kandidaat welke niet is ingebracht bij EQIB, is Opdrachtgever de volledige bemiddelingsfee verschuldigd zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging en gebaseerd op het salaris van de in dienst getreden Kandidaat.
  16.7 Indien uit een verstrekte Opdracht meerdere Kandidaten worden bemiddeld voor dezelfde of een andere functie, brengt EQIB een honorarium van 20% van het bruto fulltime (40 uur) jaarsalaris, inclusief vakantiegeld, 13e maand en overige emolumenten (exclusief btw) van de extra bemiddelde Kandida(a)t(en) in rekening bij Opdrachtgever.

BIJZONDERE BEPALINGEN M.B.T. HR-, ORGANISATIEADVIES (HRO) EN INTERIM OPDRACHTEN

 1. Tarieven
  17.1 De hoogte van het uurtarief (exclusief btw en reiskosten) dat Opdrachtgever verschuldigd is, wordt voorafgaand aan de uitvoer van de HRO of interim Opdracht tussen beide partijen schriftelijk vastgesteld en is afhankelijk van de inhoud van de Opdracht.
  17.2 EQIB of door haar ingeschakelde derde houdt voor de HRO of interim Opdracht per maand een tijdverantwoording bij, welke als basis dient voor de berekening van de vergoeding voor de uitgevoerde HRO of interim Opdracht.
  17.3 De wijze van facturatie wordt separaat afgestemd en schriftelijk vastgesteld in overleg met Opdrachtgever.
  17.4 Indien de HRO of interim Opdracht voortijdig wordt beëindigd, is EQIB geen terugbetaling van de reeds gefactureerde uren en overige kosten verschuldigd aan Opdrachtgever.
 1. Duur en verlenging
  18.1 De HRO of interim Opdracht wordt na bereiken van de overeengekomen looptijd van rechtswege beëindigd, tenzij partijen anderszins schriftelijk overeenkomen. De verlengde HRO of interim Opdracht wordt onder dezelfde voorwaarden voortgezet, tenzij daarvan door partijen schriftelijk is afgeweken. Verlenging is alleen mogelijk middels tussenkomst van EQIB tot één jaar na beëindiging van de HRO of interim Opdracht.
  18.2 Partijen zijn gerechtigd tussentijds op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, tenzij anders overeengekomen.
  18.3 In afwijking van het in het vorige artikel bepaalde kunnen partijen een Opdracht met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen beëindigen indien:
  a. De andere partij in staat van faillissement wordt verklaard;
  b. De andere partij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
  c. De onderneming van de andere partij wordt geliquideerd;
  d. Conservatoir- of executoriaal beslag wordt gelegd op een substantieel gedeelte van de roerende en/of onroerende zaken dan wel andersoortige goederen van de andere partij.

BIJZONDERE BEPALINGEN M.B.T. COACHING, TRAINING & NEWPLACEMENT 

 1. Investering
  19.1 De investering van de Opdrachtgever is gebaseerd op de onderdelen en te verrichten inspanningen zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging.
  19.2 Facturatie vindt plaats bij de start van de Opdracht, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
  19.3 Bij het tussentijds beëindigen van de Opdracht is Opdrachtgever het gehele overeengekomen honorarium verschuldigd aan EQIB.
  19.4 Voor coaching/trainingen/bijeenkomsten op avonden en/of zaterdagen wordt er een toeslag van 15% van de investering in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
 1. Annulering
  20.1 Opdrachtgever kan een Opdracht annuleren.
  a. Annulering tot uiterlijk 4 weken voor aanvang van de eerste trainingsdag is kosteloos.
  b. Indien de annulering tussen de 4 en 2 weken voor de overeengekomen datum van uitvoering van de Opdracht plaatsvindt, is Opdrachtgever 75% van de overeengekomen prijs verschuldigd.
  c. Bij annulering binnen 2 weken voor de overeengekomen datum dient de Opdrachtgever het volledige tarief te voldoen.
  20.2 Annulering van een Opdracht dient schriftelijk dan wel per e-mail te geschieden.
  20.3 Indien Opdrachtgever, dan wel de door Opdrachtgever aangewezen deelnemer, na aanvang van de Opdracht de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de Opdracht deelneemt, heeft Opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.
  20.4 Opdrachtgever kan in geval van lid 3 in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan de Opdracht laten deelnemen. Indien Opdrachtnemer van mening is dat het tussentijds instromen van een andere deelnemer de belangen van de reeds gestarte deelnemers schaadt, zal Opdrachtnemer de nieuw aangemelde deelnemer niet toestaan. 

BIJZONDERE BEPALINGEN M.B.T. ASSESSMENTS & TMA 

 1. Investering
  21.1 De investering voor de Opdrachtgever wordt voorafgaand tussen beide partijen schriftelijk vastgesteld.
  21.2 Facturatie vindt plaats na afname van het assessment of de TMA.
 1. Annulering
  22.1 Assessments of TMA’s kunnen tot 2 werkdagen voor aanvang van afname kosteloos geannuleerd worden. Bij annulering binnen 2 werkdagen voor afname van het Assessment of de TMA wordt 50% van de overeengekomen investering in rekening gebracht bij Opdrachtgever.

Al bijna 20 jaar jouw HR Business Partner

Wil jij meer weten?

Neem contact met ons op.

Hengelo
Hazenweg 60
7556 BM Hengelo
Routebeschrijving
074 349 40 74

Deventer
Keulenstraat 21
7418 ET Deventer
Routebeschrijving
074 349 40 74

Zwolle
Grote Voort 207
8041 BK Zwolle
Routebeschrijving
074 349 40 74

Contact