Algemene Leveringsvoorwaarden
Eqib Interim 2024

Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op Eqib Interim, gevestigd aan Hazenweg 60, 7556 BM te Hengelo (O), ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 67489311, en dochteronderneming van Eqib B.V. (met een eigen identiteit), waarbij Eqib Interim ook detacheringen voor Eqib B.V. verzorgt.

DEFINITIES

  1. Gebruikte termen
   In deze Algemene Leveringsvoorwaarden worden de volgende termen, met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt:

    

   • Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die zich door tussenkomst van Eqib Interim voorziet van (een) projectmedewerker(s).

     

   • Diensten: Alle door Eqib Interim voor een opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden, waaronder begrepen maar niet gelimiteerd tot detachering en werving en selectie.

     

   • Voorstel van opdracht: De overeenkomst tussen een opdrachtgever en Eqib Interim op grond waarvan Eqib Interim diensten verleent aan de opdrachtgever.

     

   • Bevestiging van opdracht: Het door Eqib Interim te versturen document door middel waarvan de opdracht tot stand komt en waarin in ieder geval de inhoud van de diensten zoals de projectomschrijving, het (uur)tarief en eventuele andere vergoedingen alsmede de duur van de opdracht is opgenomen. Tevens wordt hierin vastgelegd welke gegevens door of namens de opdrachtgever aan Eqib Interim ter beschikking worden gesteld bij aanvang en tijdens de vervulling van de opdracht.

     

   • Projectmedewerker: Degene die, al dan niet uit hoofde van een arbeidsovereenkomst met Eqib Interim, in opdracht van Eqib Interim diensten bij of ten behoeve van de opdrachtgever uitvoert.

     

   • Tarief: De door opdrachtgever aan Eqib Interim verschuldigde vergoeding in verband met de opdracht.

    ALGEMENE BEPALINGEN

       1. Toepasselijkheid
        2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van, opdrachten aan en overeenkomsten met Eqib Interim.

       

       1. Offertes en totstandkoming van de opdracht
        3.1 Alle door Eqib Interim verstrekte voorstellen van opdracht en de daarin vermelde prijzen, tarief factoren en condities hebben een maximale geldigheid van vier weken mits anders nadrukkelijk vermeld staat. Er is uitsluitend sprake van een bindend aanbod indien dit document binnen de maximale geldigheidsduur ter akkoord door opdrachtgever ondertekend retour is verzonden aan Eqib Interim.
        3.2 Mondelinge toezeggingen verbinden Eqib Interim slechts nadat Eqib Interim schriftelijk heeft bevestigd.
        3.3 Opdrachten en wijzigingen daarvan komen tot stand op het moment dat Eqib Interim deze schriftelijk heeft geaccepteerd door middel van het sturen van een bevestiging van opdracht.

       

       1. Looptijd en beëindiging van de opdracht
        4.1 De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
        4.2 De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege op het moment dat de overeengekomen einddatum verstrijkt. Wanneer de projectwerkzaamheden eerder eindigen is er een tussentijdse opzegtermijn mogelijk waarbij rekening moet worden gehouden met een opzegtermijn van tenminste 1 maand. Deze opzegging dient schriftelijk te worden ingediend.
        4.3 Bij een opdracht waar geen van tevoren gestelde einddatum is gedefinieerd kan de opdracht worden opgezegd met opzegtermijn van tenminste 1 maand. Deze opzegging dient schriftelijk te worden ingediend.
        4.4 Eqib Interim behoudt zich het recht voor een projectmedewerker op een opdracht te vervangen. Een nieuwe projectmedewerker zal minimaal het kennis- en ervaringsniveau hebben zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging. Mochten partijen niet tot overeenstemming komen over de persoon van de vervangende projectmedewerker, dan eindigt de opdracht van rechtswege na ontvangst van een daartoe door Eqib Interim verzonden bevestiging, zonder dat Eqib Interim aansprakelijk is voor eventueel door de opdrachtgever geleden schade.
        4.5 Opdrachten tussen opdrachtgever en Eqib Interim kunnen worden ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling zal zijn vereist op het tijdstip waarop:
        a. Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
        b. Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
        c. opdrachtgever voorlopige surseance van betaling aanvraagt;
        d. Opdrachtgever door beslaglegging op de eigendommen van opdrachtgever;
        e. Onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen daarvan verliest;
        f. Naar het oordeel van Eqib Interim inning van bestaande of toekomstige vorderingen niet zeker kan worden gesteld;
        g. Opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de nakoming van enige verplichting die voortvloeit uit de opdracht en/of deze algemene voorwaarden.
        Het voorgaande laat onverlet het recht van Eqib Interim om volledige schadevergoeding te vorderen van de opdrachtgever.

       

       1. Uitvoering van de opdracht
        5.1 Eqib Interim staat in voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht overeenkomstig de in de opdrachtbevestiging schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Eqib Interim is in deze zin niet verantwoordelijk voor informatie en gegevens die door opdrachtgever in het kader van de opdracht worden verstrekt.
        5.2 Tijdens het uitvoeren van de diensten rapporteert de projectmedewerker aan een leidinggevende of contactpersoon die door de opdrachtgever is aangesteld.
        5.3 De keuze van de Eqib Interim die de werkzaamheden in het kader van de opdracht verricht, vindt plaats in nauw overleg tussen Eqib Interim en de opdrachtgever. Eqib Interim behoudt zich het recht voor te allen tijde een reeds voorgedragen projectmedewerker terug te trekken of te vervangen door een andere gekwalificeerde kandidaat.
        5.4 Opdrachtgever heeft bij een opdracht die langer duurt dan 7 maanden gedurende de eerste maand van de projectmedewerker bij opdrachtgever het recht de opdracht ten aanzien van de betreffende projectmedewerker met onmiddellijke ingang eenzijdig te beëindigen, indien de projectmedewerker aantoonbaar niet voldoet aan de eisen die nodig zijn voor de goede uitoefening van de functie en de opdrachtgever Eqib Interim hier minimaal één werkdag van tevoren op de hoogte heeft gesteld. Beëindiging met onmiddellijke ingang is niet mogelijk indien Eqib Interim binnen tien werkdagen na de aanzegging van de opdrachtgever voor passende vervanging zorg kan dragen. Het voorgaande is uitsluitend van toepassing op de projectmedewerker die voor de eerste keer (direct of indirect) bij de opdrachtgever werkzaam is.
        5.5 Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eqib Interim de projectmedewerker andere werkzaamheden te laten verrichten dan die bij de opdracht zijn overeengekomen dan wel de werkzaamheden buiten Nederland te laten verrichten. Tevens is het doorlenen van de projectmedewerker zonder schriftelijke toestemming van Eqib Interim niet toegestaan.

       

     1. Arbeidsduur, werktijden, bedrijfssluiting en vakantie
      6.1 Opdrachtgever staat ervoor in dat de arbeidsduur en de werktijden van de projectmedewerker voldoen aan de wettelijke en andere van overheidswege gestelde eisen.
      6.2 Opdrachtgever verplicht zich ertoe Eqib Interim voorafgaande aan het aangaan van de opdracht te informeren over eventuele bedrijfssluitingen gedurende de looptijd van de opdracht. Gedurende de looptijd van de opdracht zal de opdrachtgever Eqib Interim onmiddellijk na bekend worden van een bedrijfssluiting, maar in ieder geval vier weken voor de sluiting hierover informeren, bij gebreke waarvan de opdrachtgever aansprakelijk is voor de eventuele schade van Eqib Interim, die daarvan (direct of indirect) het gevolg is.
      6.3 Het tijdstip en de duur van de vakantie van de projectmedewerker wordt na overleg met opdrachtgever bindend door Eqib Interim vastgesteld.

     

     1. Aanwijzingen en regie opdrachtgever
      7.1 De projectmedewerker verricht de werkzaamheden in het kader van de opdracht onder regie danwel onder strikte leiding en toezicht van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
      7.2 Opdrachtgever is en blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor de projectmedewerker zowel als voor haar eigen personeel. Opdrachtgever vrijwaart Eqib Interim terzake tegen aanspraken van de projectmedewerker en/of derden.
      7.3 Slechts bij uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomst, is Eqib Interim gehouden bij de uitvoering van de opdracht tijdig en verantwoord gegeven aanwijzingen van de opdrachtgever op te volgen.

     

     1. Veiligheid en aansprakelijkheid
      8.1 Opdrachtgever is gehouden de werkzaamheden te laten verrichten met inachtneming van hetgeen bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet is gesteld. Opdrachtgever is gehouden om aan de projectmedewerker en Eqib Interim tijdig voor aanvang van de werkzaamheden van de projectmedewerker een document te verstrekken met een beschrijving van de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats.
      8.2 Opdrachtgever is gehouden zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de projectmedewerker in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt en is bekend met de aansprakelijkheid zoals bedoeld in artikel 7:658 lid 4 BW (bedrijfsongevallen).
      8.3 Opdrachtgever vrijwaart Eqib Interim tegen eventuele aanspraken van een projectmedewerker uit hoofde van artikel 7:658 lid 4 BW.
      8.4 Opdrachtgever vrijwaart Eqib Interim tegen alle eventuele aanspraken van een projectmedewerker in verband met schade die deze lijdt doordat een aan de projectmedewerker toebehorende zaak is beschadigd of teniet is gegaan bij de uitvoering van de werkzaamheden voor de opdrachtgever.

     

     1. Tarief, overwerk
      9.1 Opdrachtgever is het tarief verschuldigd over de overeengekomen arbeidsduur c.q. projectduur en eventueel meer gewerkte uren, tenzij en voor zover de projectmedewerker niet werkzaam is geweest wegens ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van de projectmedewerker.
      9.2 Indien een projectmedewerker per dag en/of week en/of maand meer uren werkzaamheden verricht dan in de opdrachtbevestiging is overeengekomen, dan wordt het uurtarief verhoogd conform hetgeen in de bevestiging van opdracht is vastgelegd.
      9.3 In geval van verhoging van de loonkosten van de projectmedewerker als gevolg van (een wijziging van) een overheidsmaatregel en/of ander verbindend voorschrift en/of als gevolg van wijziging van sociale lasten en/of fiscale wetgeving, en/of CAO is Eqib Interim gerechtigd het tarief dienovereenkomstig aan te passen.
      9.4 Eqib Interim is tevens gerechtigd het honorarium aan te passen in verband met de verhoging van de beloning van de projectmedewerker per 1 januari van enig kalenderjaar (al dan niet op basis van een overeengekomen CBS-indexcijfer).
      9.5 Een aanpassing van het tarief wordt door Eqib Interim zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de opdrachtgever bekendgemaakt.

     

     1. Wijze van facturering
      10.1 Eqib Interim factureert op basis van de door de projectmedewerker urenstaten die de opdrachtgever verbinden, tenzij de opdrachtgever overtuigend tegenbewijs levert over de daadwerkelijk gewerkte uren.
      10.2 Alleen op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever kan er gefactureerd worden op basis van de door de opdrachtgever voor akkoord getekende schriftelijke urenstaten, die de opdrachtgever verbinden. Door ondertekening van deze urenstaten verklaart de opdrachtgever alsdan dat deze juist en volledig zijn ingevuld. Bij verschil tussen de door de projectmedewerker ingeleverde urenstaat en het door de opdrachtgever behouden afschrift, geldt de bij Eqib Interim ingeleverde urenstaat als volledig bewijs, behoudens tegenbewijs van de opdrachtgever dat het door haar behouden afschrift juist is.
      10.3 Eqib Interim factureert op basis van de door de projectmedewerker urenstaten die de opdrachtgever verbinden, tenzij de opdrachtgever overtuigend tegenbewijs levert over de daadwerkelijk gewerkte uren.

     

     1. Betalingen
      11.1 Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum door overmaking van het bedrag naar de op de factuur vermelde bankrekening van Eqib Interim. Betalingen aan en/of het verstrekken van (een) voorschot(ten) aan een projectmedewerker zijn verboden en hebben tot gevolg dat projectmedewerker niet bevrijdend is betaald.
      11.2 Betaling geschiedt in de valuta waarin de prijs is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, in welk geval een nadeel voor Eqib Interim als gevolg van koersverschillen voor rekening van de opdrachtgever komt.
      11.3 Opdrachtgever betaalt te allen tijde zonder aftrek of verrekening, zonder opschorting wegens vermeende of daadwerkelijke toerekenbare tekortkoming en zonder dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren.
      11.4 Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, treedt van rechtswege verzuim in met ingang van de vervaldatum, zonder dat Eqib Interim tot enige ingebrekestelling of sommatie verplicht is. In zodanig geval is de opdrachtgever over het verschuldigd gebleven bedrag rente verschuldigd van 1% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van de maand als een volledige maand wordt aangemerkt.
      11.5 Indien Eqib Interim overgaat tot het nemen van maatregelen ter incasso van de vordering, is opdrachtgever gehouden Eqib Interim alle terzake gemaakte kosten te vergoeden. Daaronder zijn begrepen alle vergoedingen aan de terzake ingeschakelde derden en alle kosten die Eqib Interim binnen de eigen organisatie maakt en die in redelijkheid geheel of gedeeltelijk aan de desbetreffende maatregelen kunnen worden toegerekend. Alsdan heeft Eqib Interim de keuze de hierbij gemaakte kosten gespecificeerd van de opdrachtgever te vorderen of die kosten forfaitair te bepalen op 15% van het ten onrechte onverschuldigd gebleven bedrag.
      11.6 Reclames omtrent een factuur moeten binnen negen kalenderdagen na de dag van de verzending van de factuur schriftelijk bij Eqib Interim zijn ingediend. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust op de opdrachtgever. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn recht op reclame verwerkt. Een reclame doet niet af aan de betalingsverplichting.
      11.7 Indien de opdrachtgever in gebreke is met de juiste en/of tijdige nakoming van één of meer van zijn verplichtingen en ongeacht of er sprake is van een reclame als bedoeld in lid 6:
      a. Zijn de verplichtingen van Eqib Interim tot nakoming van haar eigen verplichtingen automatisch en onmiddellijk opgeschort totdat de wederpartij hetgeen hij is verschuldigd, volledig heeft voldaan (inclusief betaling van incassokosten en/of andere kosten inbegrepen);
      b. Kan Eqib Interim van de opdrachtgever volledige betaling en/of afdoende zekerheid verlangen, zoals in de vorm van een bankgarantie.

     

     1. Geheimhouding
      12.1 Eqib Interim en de opdrachtgever verbinden zich tot strikte geheimhouding tegenover alle derden, van al hetgeen hen in het kader van de opdracht ter kennis komt omtrent de wederpartij en waarvan zij weten of redelijkerwijs hadden kunnen vermoeden dat bekendmaking schadelijk is of kan zijn voor de wederpartij.
      12.2 Eqib Interim zal de projectmedewerker verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen deze bij het verrichten van de werkzaamheden bekend wordt. Eqib Interim is echter nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het feit dat een projectmedewerker deze verplichting heeft geschonden.

     

     1. Rechtstreekse arbeidsverhouding
      13.1 Het is de opdrachtgever en alle aan haar gelieerde ondernemingen tijdens de looptijd van een opdracht en gedurende twaalf maanden na het einde van een opdracht alleen toegestaan om na voorafgaand overleg en schriftelijk overeengekomen in de bevestiging tot opdracht met Eqib Interim, rechtstreeks voor zich, dan wel door middel van en/of door derden een arbeidsverhouding op samenwerking van welke aard dan ook aan te gaan met de betreffende projectmedewerker.
      13.2 Het is de opdrachtgever en alle aan haar gelieerde ondernemingen alleen toegestaan om na voorafgaand overleg en schriftelijk overeengekomen in de bevestiging tot opdracht met Eqib Interim gedurende een periode van twaalf maanden nadat een projectmedeweker door Eqib Interim aan haar is voorgesteld en een opdracht niet tot stand is gekomen, een arbeidsverhouding of samenwerking van welke aard dan ook aan te gaan met de betreffende projectmedewerker.

     

     1. Aansprakelijkheid en vrijwaring
      14.1 Elke eventuele aansprakelijkheid van Eqib Interim is beperkt tot het bedrag waarvoor Eqib Interim is verzekerd en zal nimmer meer belopen dat het bedrag dat met de opdracht is verschuldigd of zou zijn, met dien verstande dat de schadevergoedingsplicht van Eqib Interim zich niet uitstrekt tot bedrijfsschade en andere indirecte schade.
      14.2 Eqib Interim is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade en/of verliezen die de projectmedewerker toebrengt aan opdrachtgever en/of derden.
      14.3 Opdrachtgever vrijwaart Eqib Interim voor iedere aansprakelijkheid van Eqib Interim die direct of indirect voortvloeit uit schade en/of verliezen die de projectmedewerker toebrengt aan opdrachtgever en/of derden.
      14.4 Eqib Interim jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die de projectmedewerker met de opdrachtgever of derden is aangegaan, ongeacht of hiervoor door de opdrachtgever of die derde toestemming is verleend.
      14.5 Opdrachtgever vrijwaart Eqib Interim voor iedere aansprakelijkheid van Eqib Interim die direct of indirect voortvloeit uit verbintenissen die de projectmedewerker is aangegaan met opdrachtgever en/of derden, ongeacht of hiervoor door de opdrachtgever of die derde toestemming is verleend.

     

     1. Toepasselijk recht
      15.1 Deze algemene voorwaarden en alle offertes en alle opdracht(bevestiging)en waarop zij betrekking hebben, zijn onderworpen aan Nederlands recht.

Al bijna 20 jaar jouw HR Business Partner

Wil jij meer weten?

Neem contact met ons op.

Hengelo
Hazenweg 60
7556 BM Hengelo
Routebeschrijving
074 349 40 74

Deventer
Keulenstraat 21
7418 ET Deventer
Routebeschrijving
074 349 40 74

Zwolle
Grote Voort 207
8041 BK Zwolle
Routebeschrijving
074 349 40 74

Contact